Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

www.PLANETGRAF.pl

www.PLANETGRAF.de

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

 3. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Drukarnia Internetowa www.planetgraf.pl i www.planetgraf.de dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.planetgraf.pl, www.planetgraf.de prowadzona jest przez Rafał Rączka i Anna Żurawska prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec, NIP: 817-18-87-391, REGON: 831226554, adres poczty elektronicznej: sklep@planetgraf.pl, numer telefonu: 00 48 17 773 51 01 oraz numer faksu: 00 48 17 773 51 01.

1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.  Definicje:

1.4.1.  DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.planetgraf.de, www.planetgraf.pl

1.4.2.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.5.  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.6.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Drukarni Internetowej.

1.4.8.  KREATOR ONLINE – funkcjonalność Formularza Zamówienia, interaktywny kreator pozwalający Klientowi na wybór szablonu Produktu, określenie jego cech oraz wgranie Plików Graficznych.

1.4.9.  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Drukarni Internetowej.

1.4.10.  PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

1.4.11.  PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany przez Klienta w zależności od Produktu (1) w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj plik”), (2) po złożeniu Zamówienia poprzez wgranie projektu na serwer Drukarni Internetowej (dane dostępowe są podane w wiadomości e-mail przesłanej po złożeniu Zamówienia albo (3) poprzez Kreator Online.

1.4.12.  PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produktu przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klienta.

1.4.13.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.

1.4.14.  SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.4.15.   SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

1.4.16.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Rafał Rączka i Anna Żurawska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec, NIP: 817-18-87-391, REGON: 831226554, adres poczty elektronicznej: sklep@planetgraf.pl, numer telefonu: 00 48 17 773 51 01 oraz numer faksu: 00 48 17 773 51 01.

1.4.17.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

1.4.18.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

1.4.19.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.20.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.21.  WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.

1.4.22.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1.  W Drukarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@planetgraf.pl lub też pisemnie na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec.

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Drukarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.  Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Drukarni Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”.

2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@planetgraf.pl lub też pisemnie na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec.

2.2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3.1.  Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

2.3.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane materiały w celu realizacji Zamówienia. W przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych do Planet Graf s.c. oraz zwrotu kosztów związanych z tymi roszczeniami.

2.3.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienie dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta. 

2.4.  Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Drukarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.1.1.  pisemnie na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec;

2.4.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@planetgraf.pl;

2.4.2.  Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, numeru faktury oraz daty złożenia zamówienia; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5.  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Drukarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Drukarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2.1.  Produkty i usługi nie objęte cennikiem są określane indywidualnie.

3.2.2.  Ogłoszenia, reklamy podane na Stronie Internetowej PlanetGraf.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

3.3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty (zaliczki lub zadatku) w przypadku pierwszych trzech zamówień, w przypadku nieuregulowanych płatności lub w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza wartość 300 zł brutto.

3.4.  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Drukarni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień:

3.4.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Drukarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.4.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.5.  Procedura Weryfikacji Plików, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę:

3.5.1.  Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu trzech Dni Roboczych) Weryfikacja Plików. W przypadku, gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych.

3.5.2.  Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Sprzedawca zastrzegł sobie prawo żądania przedpłaty (zaliczki lub zadatku), Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy nie wcześniej, niż z chwilą uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy żądanej kwoty  przedpłaty (zaliczki lub zadatku).

3.5.3.  Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

3.5.4.  Przetworzone do druku Pliki Graficzne są z reguły przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po uplywie tego czasu mogą być one zniszczone. Sprzedawca nie ma obowiązku przechowywania archiwum Zamówień oraz Plików, jak również informowania Klientów o ich zniszczeniu.

3.6.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.

3.7. Usługobiorca dokonując zakupów w Drukarni Internetowej PlanetGraf.pl wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, not obciążających oraz not korygujących drogą elektroniczną. Zobowiązuje się również przyjmować faktury - o których mowa powyżej - w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie czy przesłanie faktur w formie elektronicznej.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.  Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. (ta forma płatności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 300 PLN).

4.1.2.  Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwy aktualny sposób płatności określony jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostępne płatności” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

4.1.4.1.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

4.2.  Termin płatności:

4.2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Klient przy wyborze płatności za pobraniem deklaruje, że dokona tej płatności u kuriera lub poniesie wszystkie dodatkowe koszty dostawy, jeśli przesyłka zostanie odrzucona lub gdy Klient dokona płatności za pobraniem przy kolejnej dostawie. W każdym przypadku Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem lub zwrotem towaru.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej.

5.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Drukarni Internetowej w zakładce „Pomoc - F.A.Q.” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku indywidualnej wyceny transportu Klient zostanie poinformowany o kosztach dostawy drogą mailową.

5.3.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5.  Termin dostawy Produktu do Klienta albo jego gotowości do odbioru przez Klienta wynosi do  14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.5.2. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, w formie przedpłaty, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania żądanej kwoty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

6.    REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.  pisemnie na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec;

6.3.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@planetgraf.pl

6.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, daty złożenia zamówienia, numeru faktury; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować reklamacji w powyższym terminie z przyczyn od niego niezależnych, leżących zarówno po stronie Klienta lub po stronie Sprzedawcy.

6.6.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec. Klient powinien sprawdzić towar przed montażem, wysyłką lub dostarczeniem towaru do klienta końcowego. W innym przypadku reklamacje i związane z tym dodatkowe koszty, m.in. koszty montażu, demontażu lub transportu nie będą uwzględnione. Wartość wszystkich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy nie może przekroczyć najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę kosztu dostawy towaru do Klienta.

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3.  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.  pisemnie na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec;

8.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@planetgraf.pl

8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.  Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.  Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

8.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec.

8.7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

8.9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.  Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

9.2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.  W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (lub jej rozwiązania) przez Klienta niebędącego konsumentem, lub przez Sprzedawcę z winy Klienta niebędącego konsumentem, zapłaci on Sprzedającemu karę umowną w wysokości 2 -krotności wartości brutto zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

9.5.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, zagięcia, złamania, zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania lub gdy taśmy są zerwane, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym.

9.7.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.8.  W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.9.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

9.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Uslugobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Uslugodawcy.

9.11.  Zasady dotyczące reklamacji z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego konsumentem.

9.11.1.  Reklamacji podlega jedynie wadliwa część/partia towaru, a nie cała dostawa.

9.11.2.  Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

9.11.3. Standardowo gwarancją nie są objęte wady spowodowane zużyciem materiału, wywołane normalną eksploatacją, w tym wyblaknięciem. Wady spowodowane działaniem warunków atmosferycznych: promieni słonecznych, wiatru, opadów deszczu i śniegu, burz nie mogą świadczyć o wadliwie wykonanych pracach, lecz o zużyciu związanym z normalnym korzystaniem i nie dają podstaw prawnych do reklamacji.

9.11.4.  Szczególne i nienaturalne warunki: działanie środków chemicznych, wody zimnej lub gorącej, wody pod wysokim ciśnieniem, działanie zmiennych temperatur, nienaturalne naprężenia i rozprężenia materiałów, uszkodzenia mechaniczne, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, wadliwy montaż nie mogą być przyczyną reklamacji.

9.11.5.   Ze względu na dużą ilość możliwych zastosowań produktów Sprzedawcy, Klient powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb przed ostatecznym użyciem.

9.11.6.   Klient pownien sprawdzić towar przed montażem, wysyłką lub dostarczeniem towaru do klienta końcowego. W innym przypadku reklamacje i związane z tym dodatkowe koszty, m.in. koszty montażu, demontażu lub transportu nie będą uwzględniane.

9.11.7.  Po wykonaniu montażu przez inną niż Planet Graf firmę montażową, nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia produktów wynikające z błędów montażowych.  

9.11.8.  Sprzedawca zastrzega sobie różnice w wymiarach produktów do +/- 5%.

9.11.9.  Sprzedawca zastrzega sobie różnice w ilości produktów do +/- 2%.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.  Umowy zawierane poprzez Drukarnia Internetowa zawierane są w języku polskim.

10.2.  Zmiana Regulaminu:

10.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska

ul.Traugutta 9d, 39-300 Mielec

www.planetgraf.de

sklep@planetgraf.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

Wymogi Techniczne

 Załącznik nr 2 do Regulaminu - właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży

 

P
R
o
d
u
k
t
y
Planetgraf Facebook
Planetgraf Youtube